Stiftelsen Tryggare Sverige

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt mer aktuella i Sverige under senare år och trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen är det emellertid få som definierat och avgränsat begreppen. Ännu färre har klarat ut vad det är som egentligen påverkar säkerheten och tryggheten i exempelvis en kommun, vilket leder till att det oftast saknas relevanta uppföljningar och utvärderingar av vidtagna åtgärder.

En förutsättning för att kunna arbeta professionellt med frågorna är därför att definiera, avgränsa och operationalisera säkerhet och trygghet för att ha möjlighet att kontinuerligt kunna följa upp och arbetet utifrån tydliga mål.

Baserat på aktuell forskning och beprövade erfarenheter har därför Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en avgränsat, definierat och operationaliserat begreppet säkerhet och trygghet.

Många kommuner har idag också stora problem med brott, ordningsstörningar och otrygghet i det offentliga rummet. Ett verktyg för att skapa säkra, trygga och attraktiva gator, torg och parker handlar om att kommunen, fastighetsägare och näringsidkare arbetar med platssamverkan och placemaking. Tryggare Sverige har drivit frågan om behovet av platsens förutsättningar under många år och har de senaste åren drivit fler konkreta projekt på området platssamverkan och placemaking.

Ett ökat fokus på olika samhällsgruppers intressen och behov är fundamentalt i den situationella brottspreventionen. Där kommer den feministiska stadsplaneringen in, som ett viktigt och aktuellt koncept. Den förtydligar hur vi skapar en offentlig miljö som uppmärksammar samhällsstrukturer, påverkar människors upplevelse och beteende och i slutändan ökar tryggheten på platsen. Genom en ökad medvetenhet kring vem det är som våra offentliga miljöer faktiskt planeras utifrån, kan strukturer synliggöras och förändringar genomdrivas.

Utifrån en ökad efterfrågan är Stiftelsen Tryggare Sverige initiativtagare till Nätverket för Feministisk Stadsplanering. Nätverkets syfte är att sammanföra yrkesverksamma inom området, att utveckla konceptet och att sprida inspiration och kunskap.

BoTryggt2030

BoTryggt2030

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna. Bakgrunden är nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brottslighet, omfattande gängkriminalitet, våldsbejakande extremism och en påtaglig otrygghet i vissa bostadsområden. En viktig del för att minska brottsligheten och öka tryggheten handlar om den fysiska utformningen av städer, stadsdelar, bostadsområden, bostäder, skolor etc., vilket konceptet BoTryggt2030 handlar om.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top